Zoeken
Winkelmandje
Categorieën

Algemene voorwaarden GECO

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door GECO gevestigd te Houten, evenals eventuele nevenvestigingen.

Identiteit van GECO Verkoop B.V.

Adres

Peppelkade 15-d

3992 AL Houten

Telefoon

085 - 066 89 41

E-mailadres

verkoop@geco.nl

KvK nummer

77834712

BTW nummer

NL561163576B01

Begripsomschrijvingen:

GECO

GECO Verkoop, gevestigd te Wijk bij Duurstede, - met (een) nevenvestiging(en) - en/of diens personeel.

Voorwaarden    

Deze algemene voorwaarden van GECO

Klant    

De afnemer van een goed of dienst die met GECO een overeenkomst heeft gesloten

Overeenkomst    

Een overeenkomst tussen GECO en de Klant ter zake van één of meer door GECO verkochte en te leveren zaken

Overeenkomst op afstand    

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door GECO georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Website    

De internetsite www.GECOverkoop.nl

Bedenktijd    

De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Herroepingsrecht    (Geldt niet voor zakelijke klanten)

De mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Bedrijf een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

Leverancier: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en van wie wij producten betrekken

Producten: tastbare goederen die de leverancier voortbrengt

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons gedane offertes en acceptaties ervan alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.         

1.1    Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van GECO zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten Overeenkomst.

1.2    Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van GECO worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door GECO ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3    Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.4    Door de Klant of Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.

1.5    Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GECO en Klant zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6    Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde zaken.

1.7    In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen Voorwaarden.

1.8    Wanneer door GECO gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat GECO deze Voorwaarden soepel toepast.

1.9    Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk – en met vermelding van de onderdelen waarop zij betrekking hebben – met GECO zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1    De offertes en aanbiedingen die door GECO worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2    Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij GECO zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3    Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door de Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4    Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door GECO. GECO is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt GECO dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5    Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. GECO kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

2.6    Op de Website getoonde afbeeldingen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende zaken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2.7    GECO kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.8    GECO kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien GECO op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere Voorwaarden te verbinden.

2.9    Zodra de Klant bij GECO een bestelling heeft geplaatst ontvangt de Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde zaken, inclusief de verzendkosten.

2.10    GECO houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet is ingevuld.

2.11    Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door GECO schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt GECO zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.

2.12    Indien de Klant een of enige van zijn verplichtingen op grond van de met GECO gesloten Overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is de Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft GECO het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat GECO tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan GECO verder toekomende rechten.

2.13    Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

2.14    Aanbiedingen van GECO gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.15    GECO is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 3. Offertes

3.1    De door GECO uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.

3.2    De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra de Klant onze offerte heeft geaccepteerd, hetzij GECO het voorstel van de Klant tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging heeft aanvaard.

3.3    Indien in de acceptatie door de Klant voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien GECO aan de Klant schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

3.4    De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten alsmede andere belastingen, rechten en heffingen.

Artikel 4. Prijzen

4.1    De bij de zaken genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie hiervoor Klantenservice ->Verzenden op de Website voor verzendkosten. De administratie van GECO wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

4.2    GECO is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.

4.3    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

4.4    Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.5    Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:

•    GECO dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

•    of de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.6    GECO kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1    Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de Website.

5.2    Aan de bestelling van de Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van GECO.

5.3    Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

5.4    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door GECO is de Klant een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien GECO zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van GECO om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.5    Indien de Klant met enige betaling in gebreke is, is GECO gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.6    Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor Klant.

5.7    Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan GECO te melden.

Artikel 6. Levering

6.1    GECO zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken.

6.2    Indien levering van een besteld artikel (of bepaalde maat) onmogelijk blijkt te zijn, kan GECO contact opnemen met de Klant om in overleg deze te vervangen door een ander artikel (of andere maat). Indien dit niet plaatsvindt of niet mogelijk is, wordt op de factuur vermeldt dat het artikel is uitverkocht. Indien er sprake is geweest van vooruitbetaling wordt hierbij tevens vermeld dat het betaalde bedrag terug wordt gestort op de rekening van de Klant.

6.3    Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf GECO of vanuit Leverancier van GECO.

6.4    Het risico van de zaken gaat op het moment van levering op de Klant over.

6.5    GECO is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van GECO.

6.6    De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan GECO kan worden toegerekend. Bij bestelling van door GECO te leveren zaken dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat de Klant aan GECO heeft opgegeven.

6.7    Verzending zal (mits eigen voorraad) plaatsvinden binnen de termijn die wordt aangegeven op de Website. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel bij GECO of Leveranciers.  

6.8    Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. GECO kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

6.9    GECO is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door een door GECO ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met een langere vervoersduur.

6.10    Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. GECO zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

6.11    Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt de Klant vooraf ingelicht. De Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1    Het eigendom van geleverde zaken gaat pas over, indien de Klant al wat deze op grond van enige Overeenkomst aan GECO verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van de zaken gaat op het moment van aflevering op Klant over.

7.2    Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag de Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand

7.3    Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de Klant verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, dat binnen vierentwintig (24) uren na de ontdekking daarvan aan GECO te melden.

7.4    Door niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de Klant dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

7.5    Lid 2 blijft buiten toepassing indien de Klant een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

Artikel 8. Reclames en retour

8.1    De Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de Klant zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient dit te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van GECO te worden gebracht, dan wel dient de Klant dit binnen achtenveertig (48 )uur na ontvangst van de zaken GECO hiervan op de hoogte te stellen, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging.

8.2    Overige reclames dienen per aangetekende brief binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de zaken aan GECO te worden gemeld.

8.3    Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan GECO zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

8.4    Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst.

8.5    GECO dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van GECO indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

8.6    In alle gevallen geschiedt retourzending op een GECO te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

8.7    Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Klant, tenzij GECO de reclame gegrond verklaart.

8.8    Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

8.9    Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft GECO de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

8.10    Het in artikel 12 bepaalde is hierbij tevens van toepassing.

Artikel 9. Herroepingsrecht (Geldt niet voor zakelijke klanten)

9.1    Het bepaalde in dit artikel is enkel van toepassing bij een Overeenkomst op afstand met een Klant.

9.2    Bij de aankoop van zaken heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de Klant.

9.3    Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan GECO retourneren, conform de door GECO verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.4    Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.5    Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal GECO dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

9.6    GECO behoudt het recht om geretourneerde zaken (binnen of buiten de herroepingsperiode van zeven (7) werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer - het vermoeden bestaat dat - het artikel (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd.

9.7    Bij verzoek tot retournering vooraf per formulier op de Website bij GECO melding gemaakt te worden van de naam van de Klant, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.

9.8    Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

9.9    Restanten van zaken worden niet retour genomen.

9.10    Uitgesloten van het Herroepingsrecht zijn zaken:

•    die speciaal voor de Klant door GECO bij een derde worden besteld, dit zal aangegeven worden bij de betreffende zaken;

•    die door GECO tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Klant;

•    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

•    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 10. Communicatie

10.1    Klant en GECO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van GECO zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

10.2    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en GECO, dan wel tussen GECO en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en GECO, is GECO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van GECO.

10.3    GECO correspondeert met een Klant door middel van e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.

10.4    Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van GECO niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is GECO nimmer aansprakelijk.

Artikel 11. Overmacht

11.1    Onverminderd zijn overige toekomende rechten, heeft GECO in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Klant zal dit schriftelijk worden medegedeeld. GECO zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2    Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GECO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GECO niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GECO worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11.3    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4    Voor zover GECO ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GECO gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 12. Garantiebepalingen

12.1    GECO garandeert dat het geleverde artikel beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties met voorbehoud van typfouten.

12.2    Voor gereedschappen geldt een maximale garantie van zes (6) maanden of anders aangegeven. Voor gereedschapsaccessoires en andere zaken wordt geen enkele garantie verleend, behoudens het in lid 11 van dit artikel gestelde en andere verplichtingen op grond van dwingend recht.

12.3    Voor door GECO geleverde zaken geldt verder uitsluitend de garantie, zoals deze door de leverancier/fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door GECO in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen veertien (14) dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in overleg met GECO en in de originele verpakking.

12.4    Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door GECO aan de Klant afgegeven factuur.

12.5    Ieder recht op garantie vervalt indien:

•    De zaken inmiddels zijn be-of verwerkt;

•    Zonder toestemming van GECO door of namens de Klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht;

•    Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud;

12.6    De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde zaken die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GECO door of namens de Klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van GECO.

12.7    Uitgesloten van garantie zijn de verzend, vracht, voorrij en rembourskosten voor het opsturen van het artikel. Dit geldt van GECO naar de Klant evenals van het adres van de Klant naar GECO.

12.8    Wanneer GECO een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van niet-inachtneming door de Klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften.

12.9    Het recht op vervanging komt de Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1    GECO is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de Klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door GECO of indien deze op grond van dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van GECO is.

13.2    De aansprakelijkheid van GECO in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van GECO.

13.3    De Klant heeft zich in kennis gesteld van de waarschuwingen, gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidsvoorschriften met gezondheidsrisicos van de betreffende zaken, waaraan de Klant verplicht is zich aan te houden.

13.4    GECO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Klant en de personen die de Klant direct of indirect van de zaak gebruik laat maken zaken, zich niet houden aan de waarschuwingen, gebruiksaanwijzingen en/of veiligheidsvoorschriften waaraan de Klant en de gebruiker verplicht is zich aan te houden.

13.5    GECO is niet aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van GECO opgenomen gegevens.

13.6    De Klant vrijwaart GECO tegen vorderingen uit welken hoofde ook ten opzichte van GECO van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat de Klant bij GECO heeft besteld, tenzij Klant aantoont dat GECO voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

13.7    In geen geval zal GECO aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen stagnatieschade, bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien GECO in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

13.8    De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door GECO ter uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

13.9    Het is mogelijk dat GECO op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. GECO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

13.10    Na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag van levering, vervalt ieder recht van de Klant tegenover GECO voor schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van GECO.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1    De Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door GECO geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.2    GECO garandeert niet dat de aan de Klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel eigendomsrecht van derden.

14.3    De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de zaken en/of met betrekking tot de Website berusten bij GECO, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.4    Het is de Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GECO, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het artikel zelf.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1    Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van GECO opgeslagen om de bestellingen te verwerken.

15.2    Klant heeft op elk moment het recht GECO te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen of te verwijderen. GECO kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan GECO op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

15.3    Als de Klant zich op de Website van GECO inschrijft, verplicht de Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de Voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van GECO op schadevergoeding.

15.4    Indien de Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die GECO voor de Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van GECO en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen GECO kan de Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten of afhandeling van order. De Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk. GECO neemt altijd het privacy beleid in acht bij het verwerken van persoonsgegevens. 

Artikel 16. Klachten

16.1    Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan GECO met duidelijke uiteenzetting van de klacht. GECO probeert dan redelijkerwijs samen met Klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij de artikelen 8 en 9.

Artikel 17. Veiligheidsvoorschriften

17.1   Niet alle door GECO geleverde zaken voldoen aan Europese (veiligheids)richtlijnen, zijn CE-gemarkeerd of mogen voor professionele doeleinden gebruikt worden doordat deze niet voldoen aan ARBO-wetgeving en richtlijnen.

17.2    GECO zal voornoemde bijzonderheden uitdrukkelijk vermelden bij de betreffende zaken en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welk gebruik dan ook van de betreffende zaken. Deze zaken worden altijd voor eigen risico gebruikt!

17.3    GECO levert enkel CE-gemarkeerde zaken bij productgroepen waar dit verplicht voor is gesteld.

Artikel 18. Nederlands Recht en bevoegde rechter

18.1    Op elke door GECO gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

18.2    Alle geschillen tussen GECO en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter.

18.3    Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

19.1    Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7783 4712 en zullen door GECO op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Voorwaarden te downloaden en op te slaan via de Website.

19.2    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.

19.3    GECO behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de Website en/of e-mail. Voor het geval Klant niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen en de Overeenkomst loopt nog, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.

19.4    De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 20 Eerdere algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door ons gehanteerde (en gedeponeerde) algemene voorwaarden.